Novinky / akce

Sbor dobrovolných hasičů Předbořice

Sbor dobrovolných hasičů v Předbořicích byl založen v roce 1893 z podnětu pana Josefa Dolisty (z č.p. 21) v době, kdy byl starostou obce pan Jan Holán (č.p. 50). Dne 1.června 1893 byl přijat návrh pana Dolisty na vytvoření sboru dobrovolných hasičů na schůzi obecního zastupitelstva a téhož roku se přihlásilo prvních 18 členů. Zakládajícími členy se stali: František Kahoun (č.p. 2), Josef Uher (č.p. 17) a Josef Kuchta (č.p. 20).

V roce 1893 zakoupila obec výzbroj pro 20 mužů a ruční stříkačku za 592 zlatých a 60 metrů hadic od firmy R. SMEKAL, která sídlila na Smíchově. Dále obec zakoupila 2 žebříky a 4 háky (každý 4 m dlouhý). V září 1893 poskytla našemu sboru Hospodářská záložna v Milevsku 20 zlatých.

Rok po založení, v roce 1894, náš sbor poprvé zasahoval u požáru v Kuní. V neděli 23. září se konalo slavnostní svěcení nové stříkačky. V předvečer slavnosti se uskutečnil slavnostní průvod po vyzdobené vesnici, s hudbou a lampiony.Tuto slavnostní událost dokumentuje i zápis v kronice sboru: " ... a střelba z hmoždířů oznamovala i nejvzdálenějším obcím příchod blížícího se radostného dne pro naši obec ... ". Do Předbořic se sjelo deset okolních sborů a kmotrou stříkačky se stala paní Pavlína Langová, choť majitele velkostatku v Zahrádce. Po společném obědě byl pořádán koncert v hostinci u pana Josefa Kohna.

Dne 2.ledna 1895 obdržel náš sbor od císaře Františka Josefa l. 50 zlatých a od Zemského výboru dostala obec 140 zlatých na úhradu nákladů za stříkačku a výzbroj mužstva. Dne 8. dubna 1899 se na základě jednohlasného usnesení stal náš sbor členem Hospodářského spolku v Milevsku. V dubnu se celý sbor i s hudbou zúčastnil oslav v Petrovicích u příležitosti povýšení Petrovic na městys.

Dne 15.července 1900 se v Předbořicích konal župní sjezd hasičských sborů. Sjezdu se zúčastnilo 260 dobrovolných hasičů z 20ti sborů. Seřazené sbory uvítal jednatel sboru p. František Dubský. Po uvítání následoval slavnostní průvod. Před kostelem byla konána polní mše, pak násle­dovala různá cvičení a na závěr všichni odešli na zahradu pana Kahouna, kde probíhala volná zábava až do pozdního večera. Večer se odbývala zábava v hostinci pana Čeňka Pekárka.

V roce 1904 obdržel sbor od Ústřední hasičské jednoty 100 korun. Za tyto prostředky bylo zakoupeno 25 m hadic, obvazky na hadice a berlovka (staré hasicí zařízeni). O dva roky později, dne 24. ledna 1906, obdržel sbor 10 korun jako odměnu za "horlivé hašení ohně" ve Vladyčíně.V jubilejním šedesátém roce (1908) vlády císaře Františka Josefa l. byla u nás konána tzv. "stromková slavnost". Stromky byly slavnostně vysazeny na prostranství před kostelem. Události se zúčastnila celá obec, učitelé s dětmi i celý hasičský sbor s hudbou.

Po vypuknutí l. světové války byli odvedeni do armády všichni muži od 18 do 52 roků. Během války bylo odvedeno celkem 102 mužů z Předbořic. Na italské, srbské a ruské frontě padlo 22 mužů, z toho 4 členové sboru: Josef Tatoušek (1886), František Tatoušek (1882), Josef Vála (1884) a František Zajíček (1885). Dne 28. října 1918 bylo vyhlášeno založení samostatné Československé republiky.

O tři roky později, dne 4.září 1921, se konalo slavnostní odhalení pomníku padlých. Člen sboru František Pánek vedl veškeré stavební práce a organizoval k tomu peněžní sbírky. Za přítom­nosti velkého množství lidí a některých okolních hasičských sborů byl pomník padlých odhalen a posvěcen farářem.

V roce 1922 bylo zakoupeno další vybavení pro náš sbor. Za podporu 400 Kč, kterou sbor obdržel od Zemského hasičského základu, sbor pořídil spínače na hadice a 20 pracovních oděvů pro mužstvo. V následujícím roce 1923 se v Praze konal sjezd Československého hasičstva, byli pří­tomni i 2 naši členové.

V zimě roku 1929 panovaly kruté mrazy. V Předbořicích bylo naměřena teplota -36° C a v Litvínovicích u Českých Budějovic dokonce rekordních - 42° C. Oba rybníky v Předbořicích byly zamrzlé až na dno. V lesích pomrzlo hodně zvěře a mrazem popukalo mnoho stromů.

Dne 4. a 5.června 1933 oslavil sbor 40.výročí založení slavností spojenou s okrskovým cvičením hasičských sborů. Velice věrně byl imitován poplach a požár školy.

V roce 1938 byla v Předbořicích postavena hasičská zbrojnice. Toho roku byla také zak­oupena nová motorová stříkačka č. 16 od fy SMEKAL (Praha - Smíchov). Po mobilizaci v září 1938 a mnichovském diktátu bylo obsazeno německou armádou československé pohraničí a o půl roku později, 15.března 1939, byl obsazen i zbytek republiky. V roce 1943 oslavil náš sbor 50.výročí založení. Po skončení války v červenci 1945 se konala v Klučenicích okrsková mírová slavnost a znovuodhalení pomníku padlých. Slavnosti se zúčastnil i náš sbor. Dne 5.září 1945 byl odhalen pomník obětí II. světové války na Babínech (v místech dnešního lomu). Později byl přenesen do Lašovic před bývalou školu. Pomník byl pořízen z prostředků spolku rodáků z Předbořic a okolí.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 došlo ke změnám v organizaci hasičských sborů. Řízení hasičstva převzalo ministerstvo vnitra. Byla také zřízena krajská a okresní velitelství požární ochrany. V roce 1953 došlo k přejmenování Svazu československých hasičů na Československý svaz požární ochrany (ČSPO). Členům svazu se začalo říkat požárníci.

V srpnu roku 1954 postihl Předbořice rozsáhlý požár. Vypukl na místě, kde jsou dnes Šin­delářovi a Kutilovi. Vítr a vyschlé došky na střechách přispěli k rychlému šíření požáru. Do Předbořic se sjelo mnoho okolních požárních sborů. Trvalo téměř celý den, než dostaly oheň pod kontrolu. Vyhořelo celkem 5 stavení: Kutil Antonín (č.p. 54), Šindelář Josef (č.p. 14), Lalák František (č.p. 15), Kukač Alois (č.p. 16). a Podliska František (č.p. 40). U požáru bylo i několik sanitních vozů a z Českých Budějovic byla vypravena velká motorová stříkačka, která však byla v půli cesty vrácena, protože požár byl již lokalizován.

V šedesátých letech 20.století dosáhli naši mladí členové sboru - v sestavě Jaroslav Podliska, Jindřich Blažek, Čeněk Hroch, Pavel Hácha, Jan Mošnička (z č.p. 11), Pavel Mošnička a Jan Svoboda - významného úspěchu v soutěžích dobrovolných požárních sborů. V okrskové soutěži získali 1. místo, v okresní soutěži získali také 1. místo a v krajské soutěži obsadili 5. místo. Páté místo mezi dobrovolnými požárními sbory Jihočeského kraje je dosud největším úspěchem v historii sboru.

V roce 1972 byla našemu sboru přidělena Okresním výborem svazu požární ochrany (OV SPO) nová požární technika. Sbor získal starší požární automobil Praga RN, který byl tři roky používán jako dopravní prostředek pro naše členy. Dále sbor získal novou stříkačku PPS-12 s motorem 1200 cm, která je používaná našim sborem dodnes.

Dne 22. července 1973 oslavil náš sbor 80. výročí založení. Toho dne se v Předbořicích uskutečnilo okrskové cvičení devíti dobrovolných požárních sborů. V roce 1974 získalo naše požární družstvo 1 .místo v okrskové soutěži a v soutěži jednotlivců získal Pavel Hácha (č.p. 15) na okresní soutěži 3.místo. V roce 1976 obsadil náš sbor okrskovou soutěž dvěma družstvy, která získala 1. a 3.místo. V roce 1977 se konala okrsková soutěž v Chrástu a naše družstvo opět obsadilo 1 .místo.

V r. 1983 oslavil náš sbor 90 let trvání na výroční schůzí, které se zúčastnil velitel okrsku Josef Štván z Pechovy Lhoty. Kronikář sboru přečetl ve zkratce činnost sboru za uplynulých 90 let. V roce 1984 se naši členové podíleli na generální opravě kostela, na adaptaci nového hostince "U Kaštanu" a byly dokončeny asi 2 km kanalizace.

Rok 1989 byl bohatý na historické události: 17.listopad na Národní třídě v Praze, volba nového prezidenta, pád berlínské zdi apod. Přispěli jsme nemalou částkou stávkujícím studentům a postavili jsme i novou hráz u Dolní Obory z vepické žuly. Na bouřlivé mimořádné schůzi v Kovářově dne 29.května 1990 (okrsek Kovářov, Hrejkovice a Chyšky) padly různé návrhy a některé byly též odhlasovány:

  • návrh změny názvu zpět z požárníka na hasiče
  • pojmenování organizace z ČSPO na Českomoravskou hasičskou jednotu
  • zrušení FV SPO
  • rekonstrukce ÚV SPO
  • návrh nových soutěží hasičských sborů
  • nové stejnokroje
  • nové hasičské noviny
  • nový znak
  • návrh na rozdělení hasičů na činné a přispívající

V létě 1991 jsme se se čtyřmi družstvy zúčastnili oslav 100 let založení hasičského sboru v Zahořanech. V rámci oslavy bylo uspořádáno okrskové cvičení, v němž jsme získali přední místa. Dne 21. září 1991 se konalo v Milevsku okresní hasičské cvičení. Naši hasiči zde získali 1.místo a v soutěži jednotlivců získal náš člen Pavel Doubek ml. 3.místo. V následujícím roce v Ostrovci u Písku naši hasiči získali opět 1.místo.

V roce 1993 se v Předbořicích konaly velké oslavy 100. výročí založení sboru a byl vydán malý sborník o historii sboru a obce. Dne 2.Června 1996 získali naši muži 1. místo na okrskové soutěži v Kovářově na Hůrkách. Další 1. místo získalo družstvo B na okrskové soutěži dne 31.května 1997 ve Vepicích. Na okresním cvičení v Protivíně jsme tohoto roku obsadili 9. místo. V roce 1998 získalo opět družstvo B 1. místo na okrskové soutěži v Chrástu, následující rok byli naši muži první na okrskové soutěži v Lašovicích. V rámci okresu jsme 29. května 1999 obsadili 6. místo a na soutěži o Putovní pohár v Oslavě jsme skončili mezi 17 sbory na 9. místě. První místa jsme obsadili na okrskových soutěžích v letech 2000-2002 v Lašovicích, Zahořanech a Vladyčíně.

SDH Předbořice na facebooku